บทความวิจัยเกี่ยวกับคั้น

บทความวิจัย

Parichanon, P., & Matan, N. (2019). Effect of coconut pad with lime oil on vegetables. Italian Journal of Food Science, 134-138.. รวินันท์ แสงวงษ์งาม นฤมลมาแทน นิรันดร มาแทน (2020).

บทความเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก | Early Childhood

บทความที่เกี่ยวข้อง. บทความเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก; บทความ : ของเล่นกับการเรียนรู้

บทความวิจัยเกี่ยวกับการขนส่ง

บทความวิจัยเกี่ยวกับการขนส่ง เส้นทางสายไหม - ประเทศไทยกับการยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ (Thailand and the New Silk Road)

บทความวิจัย

บทความวิจัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 256183 abstract ... ข้าวโพดมาบดละเอียดและคั้นน ้ าออกมาจนได้น ้านม ...

การค้นวิทยานิพนธ์และงานวิจัยภาษาไทย

วิจัยเกี่ยวกับ สภาพชีวิตของครูสอนศาสนาอิสลาม โดย กฤษณา บูรณะพงศ์, วรวิทย์ บารู ... บทความเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ...

บทความและงานวิจัย

เกี่ยวกับ ธปท.. ... งานวิจัยและสัมมนาวิชาการ ... บทความและงานวิจัย เอกสาร 2562

คำแนะนำในการเขียนบทความ | Thai Stroke Society

วัตถุประสงค์ เพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดและโรคหลอดเลือด ...

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการบัญชี CMU - เว็บไซต์การเรียน ...

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการบัญชี cmu. ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร cmu. ... บทความเกี่ยวกับแฟน ...

บทความวิจัย - .:: Journal

บทความวิจัย - .:: Journal ... ...

งานวิจัย - DPU

ชื่อบทความวิจัย. มุมมองและข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ilo) ของประเทศไทยว่าด้วยความมั่นคงทางสังคม

บทความวิจัย – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เกี่ยวกับเรา ... วิจัยและพัฒนา ... บทความวิจัย. การศึกษาปัญหายาไม่เหมาะสมในร้านชำ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (5 downloads)

บทความวิชาการกับบทความวิจัย เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

และบทความวิจัย ก็จะมีองค์ประกอบต่างกัน ทั้งนี้สามารถสรุปในเชิงเปรียบเทียบระหว่างบทความวิชาการและบทความวิจัย ได้ ...

บทความวิจัย – สำนักงานบริหารการวิจัย …

ทุนวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.) ทุนกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง; ทุนอื่นๆ

ย่านาง สุดยอดอาหารและยา - STRI ARTICLES

บทความวิจัยอื่นๆ ของ ดร.นิตยา บุญทิม. ว่านพญามือเหล็ก: ฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ของว่านพญามือเหล็ก: พญาว่าน: ว่านนางคำ

บทความ Archives - TDRI: Thailand Development Research ...

3 พฤษภาคม 2021 3 พฤษภาคม 2021 tdri โควิด-19, บทความ, ประเด็นวิจัย, ทีดีอาร์ไอชวนอ่าน, ไม่มีหมวดหมู่ สมชัย จิตสุชน, วิโรจน์ ณ ระนอง, กัมพล ปั้น ...

ย่านาง อาหารที่เป็นยา | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล

งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร. การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19 วันที่ 10 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ | บทคัดย่องานวิจัย | ผลงานวิจัย | นวัตกรรมที่เกิดจากการสังเคราะห์งานวิจัย

บทความวิจัย - Ramkhamhaeng University

บทความวิจัย : ป จจัยที่มีผลต อการตัดสินใจของลูกค าในการเลือกซื้อไม สักสวนป าแม มาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

Thai Journals Online (ThaiJO)

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของ ...

บทความ - ete.eng.cmu.ac.th

ห้องวิจัยพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน; ห้องวิจัยด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านพลังงาน

แนะนำเกี่ยวกับบทความวิจัย (Introduction to Research Paper ...

ประเภทของบทความวิจัย โครงสร้างของบทความวิจัย ฐานข้อมูล การจัดลำดับ ...

บทความวิจัย

บทความวิจัย. ... ยังขาดระบบการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อ ... รับความบีบคั้น ยังมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง ...

บทความวิจัย - Thaksin University

บทความวิจัย ... งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาวะครัวเรือนจากการย้ายถิ่นของสมาชิกครัวเรือน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย - ganeshnoi07 - GotoKnow

บทความงานวิจัย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ... การป้องกันความบีบคั้น (Stress) ทางกาย – จิต ของกลุ่มตัวอย่าง ...

สุขภาพ บทความสุขภาพ

สุขภาพ รวมบทความสุขภาพ, บทความเกี่ยวกับสุขภาพ, บทความเรื่องสุขภาพ, บทความสุขภาพจิต, บทความอาหารเพื่อสุขภาพ, บทความเพื่อสุขภาพ และข้อมูลต่างๆ ...

เทคโนโลยีชีวภาพสมุนไพรหรือสมุนไพรไทย – bioimagene การวิจัย ...

วิจัยเกี่ยวกับคลื่นความโน้มถ่วงจากดาวนิวตรอน 2 ดวงชนกัน September 24, 2018 สมุนไพรไทย